کنگره ملی سلامت خانواده، دی ماه ۱۳۸۷

کنگره ملی سلامت خانواده

Family Health Congress

کنگره ملی سلامت خانواده در تاریخ ۴ دی ۱۳۸۷ توسط جهاد دانشگاهی،جهاددانشگاهي علوم پزشكي ايران در شهر تهران برگزار گردید.