اولین همایش ملی پژوهشهای نوین در مطالعات مالی و حسابداری، اسفند ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی پژوهشهای نوین در مطالعات مالی و حسابداری

پوستر اولین همایش ملی پژوهشهای نوین در مطالعات مالی و حسابداری

اولین همایش ملی پژوهشهای نوین در مطالعات مالی و حسابداری در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهشهای نوین در مطالعات مالی و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پژوهشهای نوین در مطالعات مالی و حسابداری