کنفرانس اروپایی مدیریت به روز، اسفند ماه ۱۳۹۵

کنفرانس اروپایی مدیریت به روز

European Management -Update

پوستر کنفرانس اروپایی مدیریت به روز

کنفرانس اروپایی مدیریت به روز در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،مركز توسعه اطلاعات كاربردي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس اروپایی مدیریت به روز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس اروپایی مدیریت به روز