همایش ملی جستارهای پژوهشی با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب، آذر ماه ۱۳۹۸

همایش ملی جستارهای پژوهشی با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب

National Conference on Research Papers with Emphasis on the Second Step Statement of the Revolution

پوستر همایش ملی جستارهای پژوهشی با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب

همایش ملی جستارهای پژوهشی با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۸ توسط در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی جستارهای پژوهشی با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب مراجعه فرمایید.


همایش ملی جستارهای پژوهشی با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۸ توسط در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی جستارهای پژوهشی با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در همایش ملی جستارهای پژوهشی با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب