اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی با رویکرد توسعه ورزش قهرمانی، مرداد ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی با رویکرد توسعه ورزش قهرمانی

The first international conference of educational sciences, psychology, sports sciences and physical education with the approach of developing championship sports

پوستر اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی با رویکرد توسعه ورزش قهرمانی

اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی با رویکرد توسعه ورزش قهرمانی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران، در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی با رویکرد توسعه ورزش قهرمانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی با رویکرد توسعه ورزش قهرمانی