همایش اورژانس های جراحی و زخم، مهر ماه ۱۳۹۷

همایش اورژانس های جراحی و زخم

Surgical and Ultrasound Emergency Congress

پوستر همایش اورژانس های جراحی و زخم

همایش اورژانس های جراحی و زخم در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی ارتش،دانشگاه علوم پزشكي ارتشاداره بهداشت و درمان نهاجا، بيمارستان بعثت در شهر تهران برگزار گردید.