همایش ملی گردشگری محله های اصفهان و ارتقای هویت شهری، فروردین ماه ۱۳۹۴

همایش ملی گردشگری محله های اصفهان و ارتقای هویت شهری

پوستر همایش ملی گردشگری محله های اصفهان و ارتقای هویت شهری

همایش ملی گردشگری محله های اصفهان و ارتقای هویت شهری در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ توسط ، در شهر اصفهان برگزار گردید.