هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران، خرداد ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران

The 7th International Conference on Modern Researches in Counseling, Educational Sciences and Psychology of Iran

پوستر هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران

هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،انجمن جمعیت شناسی ایرانسمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلاممرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران