اولین کنفرانس ملی مطالعات آموزش و پرورش و علوم آموزشی تربیتی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی مطالعات آموزش و پرورش و علوم آموزشی تربیتی

پوستر اولین کنفرانس ملی مطالعات آموزش و پرورش و علوم آموزشی تربیتی

اولین کنفرانس ملی مطالعات آموزش و پرورش و علوم آموزشی تربیتی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديريت كنفرانس هاي علمي انديشوران هزاره سوم در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مطالعات آموزش و پرورش و علوم آموزشی تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مطالعات آموزش و پرورش و علوم آموزشی تربیتی