همایش ملی ایثار و شهادت، فرصتها و چالشها، اسفند ماه ۱۳۸۷

همایش ملی ایثار و شهادت، فرصتها و چالشها

همایش ملی ایثار و شهادت، فرصتها و چالشها در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۷ توسط دانشگاه مازندران، در شهر بابلسر برگزار گردید.