نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی، آذر ماه ۱۳۹۰

نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

The first national conference on economic resolutions in the field of Agriculture and Natural Resources

نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۰ توسط ، در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی