همایش علمی پژوهشی زلزله دیروز، امروز، فردا

همایش علمی پژوهشی زلزله دیروز، امروز، فردا

Earthquake - Past, Now, Future

همایش علمی پژوهشی زلزله دیروز، امروز، فردا در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۸۴ تا ۳۰ آذر ۱۳۸۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در شهر اسلامشهر برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش علمی پژوهشی زلزله دیروز، امروز، فردا