نهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران، مهر ماه ۱۳۹۸

نهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران

9th Iranian Congress of epidemiology

پوستر نهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران

نهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایرانانجمن علمي اپيدميولوژيست هاي ايراندانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید.