اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری

The first conference to examine the challenges and provide new solutions for urban management

پوستر اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری

اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری