دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS، اسفند ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS

Second National Conference on Environmental Change Using Remote Sensing Technology and GIS

پوستر دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS

دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،انجمن سنجش از دور و GIS ایران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS