اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی، خرداد ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی

1st National Conference on Maintenance of Environment, Water and Natural Resources

پوستر اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۴ توسط دانشگاه اراک،اتاق فكر دانشگاهيان استان مركزي - دانشگاه اراك در شهر اراک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی