شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گوش،گلو،بینی،سر و گردن ایران، آذر ماه ۱۳۹۷

شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گوش،گلو،بینی،سر و گردن ایران

16th International Congress of Society of

پوستر شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گوش،گلو،بینی،سر و گردن ایران

شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گوش،گلو،بینی،سر و گردن ایران در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایرانانجمن علمي جراحان گوش، گلو، بيني و سر و گردن ايران در شهر تهران برگزار گردید.