همایش نقش علم در انسجام ملی و توسعه کشور، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

همایش نقش علم در انسجام ملی و توسعه کشور

همایش نقش علم در انسجام ملی و توسعه کشور در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط دانشگاه پیام نور واحد سقز،دانشگاه پيام نور سقز در شهر سقز برگزار گردید.