اولین همایش بین المللی محیط زیست، منابع طبیعی،کشاورزی و انرژی پاک، شهریور ماه ۱۳۹۵

اولین همایش بین المللی محیط زیست، منابع طبیعی،کشاورزی و انرژی پاک

The first international conference on the Environment, Natural Resources , Agriculture and Clean Energy

پوستر اولین همایش بین المللی محیط زیست، منابع طبیعی،کشاورزی و انرژی پاک

اولین همایش بین المللی محیط زیست، منابع طبیعی،کشاورزی و انرژی پاک در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید.