اولین کنفرانس ملی فن آوری های پیشرفته بین رشته ای در علوم مهندسی، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس ملی فن آوری های پیشرفته بین رشته ای در علوم مهندسی

The first national conference of interdisciplinary advanced technologies in engineering sciences

پوستر اولین کنفرانس ملی فن آوری های پیشرفته بین رشته ای در علوم مهندسی

اولین کنفرانس ملی فن آوری های پیشرفته بین رشته ای در علوم مهندسی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی خراسان، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی فن آوری های پیشرفته بین رشته ای در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی فن آوری های پیشرفته بین رشته ای در علوم مهندسی