همایش منطقه ای چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، بهمن ماه 97

همایش منطقه ای چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی

Regional Conference of the 40th Anniversary of the Islamic Revolution

پوستر همایش منطقه ای چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی

همایش منطقه ای چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاداسلامی واحد زاهدان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زاهدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

محورهای اصلی:

1-     دستاوردهای سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی

2-     بازتاب های انقلاب اسلامی ایران پس از چهل سال در جهان

3-     چالش های پیش روی نظام جمهوری اسلامی ایران

4-     انقلاب اسلامی هویت دینی-هویت ملی- هویت تاریخی

5-     انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت دفاع از مظلومان و مبارزه با استکبار

6-      انقلاب اسلامی و تشکل های مردم نهاد و جبهه مقاومت

7-     نقش و جایگاه رهبری در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی

محور اول: دستاوردهای سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی

چهار دهه سیاستگذاری توسعه

انقلاب اسلامی و توسعه سیاسی

انقلاب اسلامی و اقتصاد مقاومتی و خوداتکایی

انقلاب اسلامی و رونق کشاورزی و مدیریت جهادی

انقلاب اسلامی و توسعه فناوری های نوین

انقلاب اسلامی و مبادلات تجاری بین المللی

انقلاب اسلامی و توسعه صنعت

انقلاب اسلامی و توسعه روستایی و شهری

انقلاب اسلامی و تحول علوم انسانی اسلامی

انقلاب اسلامی و تحول کمی و کیفی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی

انقلاب اسلامی و نهضت سوادآموزی و ریشه کنی بی سوادی

انقلاب اسلامی و فراگیری خدمات آموزشی در سطوح مختلف علمی

عناصر گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی در تحقق اقتصاد مقاومتی

محور دوم: بازتاب های انقلاب اسلامی ایران پس از چهل سال در جهان

انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی

انقلاب اسلامی و جذب انسان های آزاده جهان به اسلام

انقلاب اسلامی و رویکرد های کشورهای همسایه

محور سوم: چالش های پیش روی نظام جمهوری اسلامی ایران

انقلاب اسلامی و تعامل با منتقدان، مخالفان و معارضان

انقلاب اسلامی و تهدیدهای منطقه ای

تحریف هویت فرهنگی انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی و فضای مجازی و اختلال در ارتباطات و تعاملات

انقلاب اسلامی و آسیب های اجتماعی

انقلاب اسلامی و نظام خانواده

انقلاب اسلامی و اقلیت های مذهبی

انقلاب اسلامی و مواجهه با فقر، فساد و تبعیض

انقلاب اسلامی و مواجهه با القای ناکارآمدی نظام

انقلاب اسلامی و آسیب های اجتماعی

محور چهارم: انقلاب اسلامی هویت دینی-هویت ملی- هویت تاریخی

مبانی قرآنی انقلاب اسلامی

مبانی فقهی انقلاب اسلامی·مبانی فلسفی انقلاب اسلامی

مبانی جامعه شناختی انقلاب اسلامی

مبانی انسان شناختی انقلاب اسلامی

مبانی نظری تحقق و پایداری انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی

انقلاب اسلامی و فرایند تمدن سازی

ریشه های تاریخی انقلاب اسلامی

محور پنجم: انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت دفاع از مظلومان و مبارزه با استکبار

انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت

انقلاب اسلامی و استکبارستیزی در سطح جهانی

انقلاب اسلامی و حفاظت تمامیت ارضی

محور ششم: انقلاب اسلامی و تشکل های مردم نهاد و جبهه مقاومت

انقلاب اسلامی و نهادسازی در حوزه سیاست گذاری و اجرا

انقلاب اسلامی و تشکل های مردم نهاد و جبهه مقاومت مردمی

انقلاب اسلامی و مدیریت جامعه متکثر قومی و مذهبی

محور هفتم: نقش و جایگاه رهبری در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی

جایگاه رهبری در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی

نقش رهبری در طراحی راهبردهای مواجهه با دشمن

رهبری و بیداری اسلامی

امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی

جایگاه رهبران فکری و فرهنگی در پیشبرد انقلاب اسلامی

نقش رهیری در گفتمان سازی انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی و نقش ولی فقیه در مدیریت بحران ها