اولین رویداد پیوند آب و انرژی شریف، اسفند ماه ۱۳۹۴

اولین رویداد پیوند آب و انرژی شریف

The first honorable water and energy connection event

پوستر اولین رویداد پیوند آب و انرژی شریف

اولین رویداد پیوند آب و انرژی شریف در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه صنعتی شریف،كانون علمي فرهنگي دانشكده ي برق (رسانا)و انستيتو آب و انرژي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین رویداد پیوند آب و انرژی شریف مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین رویداد پیوند آب و انرژی شریف