اولین کنگره کشوری اندومتریوز، آبان ماه ۱۳۸۷

اولین کنگره کشوری اندومتریوز

اولین کنگره کشوری اندومتریوز در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۷ توسط جهاد دانشگاهی،پژوهشكده فن آوريهاي نوين علوم پزشكي جهاد دانشگاهي - ابن سينادانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید.