ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم کودکان ایران، مرداد ماه ۱۳۹۲

ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم کودکان ایران

پوستر ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم کودکان ایران

ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم کودکان ایران در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ توسط ،انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایرانانجمن غدد و متابوليسم كودكان ايران در شهر مشهد برگزار گردید.