دوازدهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم، آبان ماه ۱۳۹۷

دوازدهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

12th International Congress on Endocrine Disorders and Metabolism

پوستر دوازدهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

دوازدهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،پژوهشكده علوم غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید.