اولین کنفرانس بین المللی برق، مکانیک و علوم مهندسی، اسفند ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس بین المللی برق، مکانیک و علوم مهندسی

1st Conference on Electrical, Mechanical and Engineering Sciences

پوستر اولین کنفرانس بین المللی برق، مکانیک و علوم مهندسی

اولین کنفرانس بین المللی برق، مکانیک و علوم مهندسی در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی برق، مکانیک و علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی برق، مکانیک و علوم مهندسی