کنگره سالیانه طب سالمندی، مهر ماه ۱۳۹۷

کنگره سالیانه طب سالمندی

Annual Congress of Elderly Medicine

پوستر کنگره سالیانه طب سالمندی

کنگره سالیانه طب سالمندی در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،دپارتمان طب سالمندي بيمارستان ضيائياندپارتمان نورولوژي بيمارستان روزبه و مركز همايش هاي مهناد در شهر تهران برگزار گردید.