اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت، اسفند ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت

پوستر اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت

اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول در شهر علی آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت