اولین همایش سالانه مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران، شهریور ماه ۱۳۹۶

اولین همایش سالانه مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران

پوستر اولین همایش سالانه مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران

اولین همایش سالانه مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،شركت هم انديشان نوآور علم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش سالانه مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش سالانه مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران