همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران، مرداد ماه ۱۳۹۵

همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران

پوستر همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران

همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ توسط ،شركت علم محوران آسمان در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران