همایش دستاوردهای نوین در هوافضا و صنعت هواپیمایی ایران، فروردین ماه ۱۳۹۶

همایش دستاوردهای نوین در هوافضا و صنعت هواپیمایی ایران

پوستر همایش دستاوردهای نوین در هوافضا و صنعت هواپیمایی ایران

همایش دستاوردهای نوین در هوافضا و صنعت هواپیمایی ایران در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ توسط ،شركت علم محوران آسمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش دستاوردهای نوین در هوافضا و صنعت هواپیمایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش دستاوردهای نوین در هوافضا و صنعت هواپیمایی ایران