اولین کنفرانس ملی کاربردهای نوین در حوزه الکترومغناطیس، شهریور ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس ملی کاربردهای نوین در حوزه الکترومغناطیس

The first national conference on new applications in the field of electromagnetism

پوستر اولین کنفرانس ملی کاربردهای نوین در حوزه الکترومغناطیس

اولین کنفرانس ملی کاربردهای نوین در حوزه الکترومغناطیس در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه صنعتی اراک، در شهر اراک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی کاربردهای نوین در حوزه الکترومغناطیس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی کاربردهای نوین در حوزه الکترومغناطیس