ششمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران، مهر ماه ۱۳۸۹

ششمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران

6th annual electrochemistry seminar of iran

ششمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۸۹ توسط ،انجمن الکتروشیمی ایرانانجمن الكتروشيمي ايران در شهر جزیره کیش برگزار گردید.