کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر، اسفند ماه ۱۳۹۱

کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر

National Conference on Electrical and Computer Engineering

پوستر کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر

کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سروستان در شهر سروستان برگزار گردید.