کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی، اسفند ماه ۱۳۹۰

کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

Economical Jihad International Conference 2012

پوستر کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ توسط ،مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی