کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی

International Conference on Recent Advances in Engineering, Innovation and Technology

پوستر کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی

کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ، دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی