کنفرانس سلامت الکترونیک و کاربرد ICT در پزشکی ایران، مهر ماه ۱۳۸۷

کنفرانس سلامت الکترونیک و کاربرد ICT در پزشکی ایران

eHealth and Medical ICT application in Iran

کنفرانس سلامت الکترونیک و کاربرد ICT در پزشکی ایران در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه تربیت مدرس،پژوهشكده فناوري اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.