اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی، اسفند ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی

First National Conference on Entrepreneurship Enhancement in Sustainable Development with a Higher Education Approach

پوستر اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی

اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،دانشگاه كشاورزي ومنابع طبيعي رامين خوزستان در شهر کارون برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی