اولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی، آذر ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی

The first national conference on education, culture and environmental ethics

پوستر اولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی

اولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۲ توسط ،انجمن آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایرانانجمن علمي آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی