چهاردهمین کنگره اورژانس ها و بیماریهای شایع طب کودکان، آذر ماه ۱۳۹۷

چهاردهمین کنگره اورژانس ها و بیماریهای شایع طب کودکان

Fourteenth Congress of Emergencies and Diseases of Children's Medicine

چهاردهمین کنگره اورژانس ها و بیماریهای شایع طب کودکان در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،گروه كودكان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید.