دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد، اسفند ماه ۱۳۹۶

دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد

Second Seminar of Engineering Geology and Environment of Mashhad

پوستر دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد

دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه فردوسي مشهد -انجمن زمين شناسي مهندسي ايران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد