اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی، اسفند ماه ۱۳۸۸

اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

1st National Conference on Electrical Energy Conservation

پوستر اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۸ توسط ،شبكه برق منطقه اي خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی