کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی، تیر ماه ۱۳۹۳

کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی

Empowerment of Economic Behaviors Modification

پوستر کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی

کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۳ توسط ،شركت پندار انديش رهپو در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی