اولین همایش ملی اکولوژی، تنوع و حفاظت گیاهی

اولین همایش ملی اکولوژی، تنوع و حفاظت گیاهی

First National Conference on Ecology, Diversity and Plant Protection

پوستر اولین همایش ملی اکولوژی، تنوع و حفاظت گیاهی

اولین همایش ملی اکولوژی، تنوع و حفاظت گیاهی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه شهید بهشتی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

ارزیابی اکولوژیکی گونه ها، رویشگاهها، مراتع و جنگل ها
گیاهان، دور سنجی، سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل سازی های اکولوژیکی و حفاظتی
ژئوبوتانی، دیرینه شناسی گیاهی، گیاهان معرف، گیاهان دولومیتی و سرپانتینی
جغرافیای گیاهی، الگوی پراکنش، شیب اکولوژیکی، اکوتون ها
جامعه شناسی گیاهی، نقشه پوشش های گیاهی
سیستماتیک گیاهی، فیلوژنی، فیلوجغرافی، تنوع ژنتیکی، ژن اکولوژی، سیتوژنتیک گیاهی، سیستماتیک شیمیایی
تاکسونومی گیاهی، ریخت شناسی گیاهی، تشریح گیاهی، گرده شناسی
اتنوبوتانی و گیاهان دارویی
اکولوژی و حفاظت گونه های نادر، اندمیک، در معرض خطر، گونه های کلیدی، چتر، زینتی، دارویی، خویشاوندان وحشی گیاهان زراعی، جن
تهدیدهای گونه ها و رویشگاهها: تغییر اقلیم، خشکسالی، آتش سوزی، تغییر کاربری اراضی، چرای بی رویه دام، گونه های مهاجم، گونه
گیاهان، حفاظت در زیستگاه و مناطق حفاظت شده
گیاهان حفاظت در خارج از زیستگاه، بانک های بذر، بانک های ژن، باغ های گیاه شناسی، کشت داخل شیشه و بیوتکنولوژی حفاظت گیاهان
اکوفیزیولوژی گیاهی، تنش ها، سازش ها
جلبک شناسی و قارچ شناسی با رویکرد سیستماتیکی، اکولوژی، فیزیولوژی، بیوتکنولوژی و دارویی
کشت بافت گیاهی، انتقال به محیط، رفع خواب بذر جهت گونه های دارویی، نادر و در معرض خطر
شیوه های احیاء گونه ها و بازسازی رویشگاهها
مردم، تشکل های مردم نهاد، فرهنگ سازی و اخلاق در اکولوژی و حفاظت گیاهان
چالش های اجرای قوانین حفاظتی گیاهان
سرمایه گذاری، بهره برداری و توسعه پایدار در اکولوژی و حفاظت از گیاهان