دومین کنفرانس فیزیک اقتصاد و اقتصاد پیچیدگی، اسفند ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس فیزیک اقتصاد و اقتصاد پیچیدگی

Second Conference on the Physics of Economics and the Economics of Complexity

پوستر دومین کنفرانس فیزیک اقتصاد و اقتصاد پیچیدگی

دومین کنفرانس فیزیک اقتصاد و اقتصاد پیچیدگی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،انجمن مالی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس فیزیک اقتصاد و اقتصاد پیچیدگی مراجعه فرمایید.