تجارت الکترونیک، فرصتها و چالشها، آذر ماه ۱۳۸۷

تجارت الکترونیک، فرصتها و چالشها

تجارت الکترونیک، فرصتها و چالشها در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۸۷ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بردسير در شهر بردسیر برگزار گردید.