اولین کنفرانس ملی اقتصاد، حسابداری و اموربانکی، بهمن ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی اقتصاد، حسابداری و اموربانکی

First National Conference on Economics, Accounting and Banking

پوستر اولین کنفرانس ملی اقتصاد، حسابداری و اموربانکی

اولین کنفرانس ملی اقتصاد، حسابداری و اموربانکی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،موسسه آموزش عالي شهريار آستارا در شهر آستارا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی اقتصاد، حسابداری و اموربانکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی اقتصاد، حسابداری و اموربانکی