اولین همایش حاشیه شهر مشهد (شناسایی مسائل و ارائه راه کارها )، اسفند ماه ۱۴۰۲

اولین همایش حاشیه شهر مشهد (شناسایی مسائل و ارائه راه کارها )

The first conference practical conference on the Edge-city of Mashhad (identifying problems and presenting work solutions)

پوستر اولین همایش حاشیه شهر مشهد (شناسایی مسائل و ارائه راه کارها )

اولین همایش حاشیه شهر مشهد (شناسایی مسائل و ارائه راه کارها ) در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،دادگستری خراسان رضویشهرداری مشهددانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی دانشگاه امام رضا(ع) در شهر مشهد برگزار گردید.