نخستین همایش ملی الکترونیک دستاوردهای نوین در علوم غذایی، تیر ماه ۱۳۹۳

نخستین همایش ملی الکترونیک دستاوردهای نوین در علوم غذایی

پوستر نخستین همایش ملی الکترونیک دستاوردهای نوین در علوم غذایی

نخستین همایش ملی الکترونیک دستاوردهای نوین در علوم غذایی در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۳ توسط ،پارك علم و فناوري استان سيستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید.