کنفرانس ملی سیستم های هوشمند و محاسبات سریع، بهمن ماه ۱۳۹۹

کنفرانس ملی سیستم های هوشمند و محاسبات سریع

National Conference on Intelligent Systems and Fast Computing

پوستر کنفرانس ملی سیستم های هوشمند و محاسبات سریع

کنفرانس ملی سیستم های هوشمند و محاسبات سریع در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،مركز آموزش عالي شهرضا در شهر شهرضا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی سیستم های هوشمند و محاسبات سریع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی سیستم های هوشمند و محاسبات سریع